Поддршка

DownloadFTP upload

Различните единици скенерот, мониторот, принтерот како и нашите професионални плотери, на помалку или повеќе различни начини ја претставуваат бојата. За да може од таквите состави да се добијат предвидливи резултати, неопходно е да се направи калибрација, односно усогласување и прилагодување на компонентите на составот, така што приказот на сликата на мониторот и во најголема можна мера одговара на нејзиниот испис или печат во боја.

Два вида калибрација имаат пресудно значење за предвидливост на резултатите од обработка на сликата: калибрација на уредот (мониторот) и т.н. системска калибрација, односно усогласување на параметрите што влијаат на претворање на сликата од составот RGB во CMYK.

На следните линкови може да се превземат слики кои ке ви помогнат при калибрација на мониторите.